در صورتی که نسبت به عملکرد کارمندان یا سیستم شرکت انتقاد یا پیشنهادی دارد لطفآ با پر کردن فرم زیر مسوول مربوطه را آگاه فرمایید.